مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم دوم طراحی لباس

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم دوم طراحی لباس مرکز هنر
طراحی اندام 2
سارا نصير
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
تصویرسازی 1
سارا نصير
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
نرم افزار فتوشاپ طراحی لباس
افسانه آرین راد
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,020,000 تومان