مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم پنجم طراحی لباس

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم پنجم طراحی لباس مرکز هنر
تاریخ لباس جهان
مريم غيورزاده
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
آشنایی با الگو و دوخت
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,020,000 تومان
پارچه سازی
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان