مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

پروژه نهایی طراحی لباس

هنر

لیست کلاس های دسته بندی پروژه نهایی طراحی لباس مرکز هنر
پروژه نهایی طراحی لباس
مريم غيورزاده
شروع دوره:
1401/01/21
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان