مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم اول گرافیک

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول گرافیک مرکز هنر
طراحی پایه گرافیک
غلامحسن احمدي
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:30 الی 18:30
هزینه شرکت در دوره: 1,050,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 840,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی گرافیک
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 11:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان
نرم افزار فتوشاپ گرافیک
علیرضا وحیدی
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان