مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم دوم گرافیک

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم دوم گرافیک مرکز هنر
مبانی رنگ گرافیک
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 17:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
طراحی حروف
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
illustrator
احلام خالدی نژاد
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 11:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان