لیست کلاس های دسته بندی ترم دوم گرافیک مرکز هنر

1400/10/04

مبانی رنگ گرافیک

حمیدرضا صالحی

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

11:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

طراحی حروف

حسن قادر

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

نرم افزار فتوشاپ گرافیک

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 17:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 720,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 2 گرافیک

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان