مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم چهارم گرافیک

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم گرافیک مرکز هنر
عکاسی گرافیک
حسن قادر
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 11:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
پوستر
حسن قادر
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
صفحه آرایی
حسن قادر
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 17:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان