ترم اول عکاسی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم اول عکاسی مرکز هنر
فتوشاپ و تنظیمات عکس
محمدرضا اسلامی مقدم
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,450,000 تومان
عکاسی مقدماتی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/07/17
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
فتوشاپ و تنظیمات عکس
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/07/17
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی عکاسی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/07/17
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان