مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم اول عکاسی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول عکاسی مرکز هنر
مبانی هنرهای تجسمی عکاسی
حمیدرضا صالحی
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان
عکاسی مقدماتی
هیراد رحمانی
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 11:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان
گرایش ها و سبک شناسی
محمدمهدي كشاورزي
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 17:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان