لیست کلاس های دسته بندی ترم دوم عکاسی مرکز هنر

1400/10/04

عکاسی پیشرفته

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

11:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

فتوشاپ و تنظیمات عکس

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

فنون عرضه و نمایش عکس

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 17:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 2 عکاسی

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان