مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم دوم عکاسی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم دوم عکاسی مرکز هنر
عکاسی پیشرفته
لیدا شبانی آباده
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 11:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
فتوشاپ و تنظیمات عکس
علیرضا وحیدی
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
فنون عرضه و نمایش عکس
لیدا شبانی آباده
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 17:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان