مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم چهارم عکاسی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم عکاسی مرکز هنر
خلاقیت در عکاسی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 17:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
پروژه نهایی عکاسی
محمدمهدي كشاورزي
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 700,000 تومان