مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم اول طراحی و نقاشی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول طراحی و نقاشی مرکز هنر
مبانی 1 طراحی و نقاشی
مريم ياحقي
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 20:30
هزینه شرکت در دوره: 1,050,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 840,000 تومان
طراحی 1
زهرا فرتاش مهر
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان