ساخت کیف چرم دست دوز

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ساخت کیف چرم دست دوز مرکز هنر
ساخت کیف چرم دست دوز(مقدماتی)
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1401/04/11
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,080,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 900,000 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز(مقدماتی)
حمیده ورشوی
شروع دوره:
1401/04/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,080,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 900,000 تومان