مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

دوره مقدماتی جواهرسازی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی دوره مقدماتی جواهرسازی مرکز هنر
دوره مقدماتی جواهرسازی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1401/04/08
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره: 1,690,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,352,000 تومان