مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

کارگاه تخصصی رزین

هنر

لیست کلاس های دسته بندی کارگاه تخصصی رزین مرکز هنر
کارگاه تخصصی رزین
شقایق صادقی
شروع دوره:
1401/03/01
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان