مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

کار با چرخ

هنر

لیست کلاس های دسته بندی کار با چرخ مرکز هنر
کار با چرخ مقدماتی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,170,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 936,000 تومان
کار با چرخ پیشرفته
تعیین نشده است
شروع دوره:
1401/04/04
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,170,000 تومان
کار با چرخ مقدماتی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1401/04/07
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,170,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 936,000 تومان