کار با چرخ

هنرلیست کلاس های دسته بندی کار با چرخ مرکز هنر
کار با چرخ مقدماتی A
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/01/20
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,884,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,507,000 تومان
کار با چرخ مقدماتی B
مریم فقیه امامی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,884,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,507,000 تومان
کار با چرخ پیشرفته A
مریم فقیه امامی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,092,500 تومان
کار با چرخ مقدماتی C
مریم فقیه امامی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,884,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,507,000 تومان
کار با چرخ پیشرفته B
مریم فقیه امامی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,092,500 تومان