مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

فرم دهی با دست

هنر

لیست کلاس های دسته بندی فرم دهی با دست مرکز هنر
فرم دهی با دست مقدماتی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1401/04/07
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره: 1,170,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 936,000 تومان