تربیت مربی هنر کودک

هنر

لیست کلاس های دسته بندی تربیت مربی هنر کودک مرکز هنر
تربیت مربی هنر کودک
کبری مالمیر
شروع دوره:
1401/04/11
روزهای برگزاری:
شنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
شناور
هزینه شرکت در دوره: 1,274,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,019,200 تومان