کارگاه آموزشی معرق چوب

هنر

لیست کلاس های دسته بندی کارگاه آموزشی معرق چوب مرکز هنر
کارگاه آموزشی معرق چوب
الهام گودرزی
شروع دوره:
1401/04/16
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره: 950,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 760,000 تومان