کارگاه آموزشی تذهیب

هنر

لیست کلاس های دسته بندی کارگاه آموزشی تذهیب مرکز هنر
کارگاه آموزشی تذهیب
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/04/14
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,080,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 900,000 تومان