کارگاه آموزشی طراحی اندام کودکان

هنر

لیست کلاس های دسته بندی کارگاه آموزشی طراحی اندام کودکان مرکز هنر
کارگاه آموزشی طراحی اندام کودکان
مهسا صديقين
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 350,000 تومان