لیست کلاس های دوره ترسیم فنی مرکز هنر
ترسیم فنی
محمد شاه محمدی
شروع دوره:
1401/04/15
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 11:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان