لیست کلاس های دوره طراحی پیشرفته (راندو) مرکز هنر
طراحی پیشرفته (راندو)
علی رفعتی
شروع دوره:
1401/04/13
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان