امیر رضا کوهی

دوره های برگزار شده:
12
تعداد فراگیران:
153
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های امیر رضا کوهی
بیان طراحیA
امیر رضا کوهی
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,312,500 تومان
طراحی  B 2
امیر رضا کوهی
شروع دوره:
1403/01/20
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
طراحی  B 4
امیر رضا کوهی
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,540,000 تومان