مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

جواهرسازی

هنر

لیست کلاس های کارگروه جواهرسازی مرکز هنر
دوره مقدماتی جواهرسازی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1401/04/08
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره: 1,690,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,352,000 تومان
نرم افزار طراحی جواهرات (Matrix)
تعیین نشده است
شروع دوره:
1401/04/08
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره: 1,625,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,300,000 تومان