مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم سوم دکوراسیون داخلی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم سوم دکوراسیون داخلی مرکز هنر
کارگاه دکور (چوب)
جواد حسینی
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 11:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
حجم و ماکت
سیدصابر سجادی
شروع دوره:
1401/04/08
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
نقشه کشی 1
سیدسعید ناصری مرتضوی
شروع دوره:
1401/04/08
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 17:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
طراحی پیشرفته (راندو)
امیرهوشنگ احمدی
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان