لیست کلاس های دسته بندی ترم دوم طراحی و نقاشی مرکز هنر

1400/10/04

مبانی 2 طراحی و نقاشی

مريم ياحقي

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 720,000 تومان

1400/10/04

طراحی 2

امير جديدي

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

13:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 2 طراحی و نقاشی

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان