سفالگری

امروزه توجه به هنرهاي سنتي و فراهم نمودن بستري به منظور رشد و ارتقاي آنها ضرورتي انكار ناپذير است. سفالگری یکی از اولین و مهم ترین اختراع های بشر بوده است که در ایران پیشینه ی درخشانی دارد.سفالگری به هنر ساخت ظروف سفالین گفته میشود که ماده ی اولیه ی آن گل رس است. این هنر بسیار لطیف است و در واقع یکی از ارزشمندترین هنرها و صنایع دستی به شمار می رود و سفال های ساخته شده در هر قرن نمادی از فرهنگ و روند زندگی در آن دوران می باشد.فرم دهی اشیا سفالی به دو روش دستی و توسط چرخ سفالگری انجام می شود که در دوره های سفالگری مرکز هنر جهاد دانشگاهی تهران هر دو روش فرم دهی آموزش داده می شود.

دوره تخصصی سفالگری

تعداد ساعت

نام درس

سطح

ردیف

30 طراحی پایه و مباني سفال ترم 1 1
30 كار با چرخ 1 (ساخت ظروف كوچك)
30 نقاشی برجسته ترم 2 2
30 كار با چرخ 2 (برجسته سازی)
30 كاشي و قالب گيري  ترم 3 3
30 كار با چرخ 3 (مشبک سازی)
30 حجم ترم 4 4
30 خلاقيت در سفال
240 جمع
مدرک قابل ترجمه جهاد دانشگاهی تهران در پایان به هنرآموختگان عزیز ارائه می گردد.