مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

کارگاه های آموزشی یک روزه و چندروزه

هنر

لیست کلاس های کارگروه کارگاه های آموزشی یک روزه و چندروزه مرکز هنر
کارگاه تخصصی رزین
شقایق صادقی
شروع دوره:
1401/03/01
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان
حکاکی بافت نرم مقدماتی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1401/03/05
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان
نقاشی روی پارچه مقدماتی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 880,000 تومان