طراحی و نقاشی

انسان در طول تاريخ براي بيان تفكرات و ذهنيات خويش زبانهاي مختلفي را بكارگرفته است.كه زبان تصوير يكي از ابتدايي ترين و گوياترين آنها است. استادان و هنرمندان نقاشی بر خلاف نظر افرادی که نقاشی را فتوکپی طبیعت می دانند، معتقدند که نقاشی هنری است که در پیوند با اندیشه، جهان بینی و شرایط حاکم بر جامعه شکل می گیرد و معنا و مفهوم پیدا می کند و نهایتاً در غالب تصویر بیان می گردد. به همین منظور مرکز تخصصی هنر سازمان جهاد دانشگاهی تهران در این راه در کنار هنرجویان عزیز خواهد بود تا مسیر موفقیت را با پشتیبانی حرفه ای و در کنار اساتید مجرب بگذرانند.

دوره تخصصی طراحی و نقاشی

تعداد ساعت

نام درس

سطح

ردیف

40 مباني هنرهاي تجسمي 1 (طراحي و نقاشي) ترم 1 1
30 طراحي 1
20 مباني هنرهاي تجسمي 2 (طراحي و نقاشي) ترم 2 2
30 طراحي 2
40 نقاشي 1 ترم 3 3
30 طراحي 3
20 هنر در تاريخ
40 نقاشي 2 ترم 4 4
30 طراحي 4
20 آشنايي با هنر ايران
300 جمع
مدرک قابل ترجمه جهاد دانشگاهی تهران در پایان به هنرآموختگان عزیز ارائه می گردد.

 

لیست کلاس های کارگروه طراحی و نقاشی مرکز هنر

1400/10/04

مبانی 1 طراحی و نقاشی

مريم ياحقي

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

12:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 720,000 تومان

1400/10/04

طراحی 1

مجتبي رجب شعباني

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 1 طراحی و نقاشی

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان

1400/10/04

مبانی 2 طراحی و نقاشی

مريم ياحقي

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 720,000 تومان

1400/10/04

طراحی 2

امير جديدي

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

13:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 2 طراحی و نقاشی

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان